Regulamin spektakli online

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem, za pośrednictwem serwisu internetowego www.witkacy.tv (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Przeglądanie i korzystanie z Serwisu oraz nabywanie usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje regulaminu w całości lub w części, Usługodawca prosi Użytkownika o opuszczenie niniejszej strony internetowej.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wyrażonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
§2. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest określenie:
 1. Konsument – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto Użytkownika – oznacza to indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 4. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.witkacy.tv.
 6. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 7. Usługodawca – oznacza Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem (34-500), ul. Chramcówki 15, NIP: 7360012960, REGON: 490006939, wpisaną do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 4/99.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
§3. Korzystanie z Serwisu Internetowego
 1. W ramach serwisu internetowego Usługodawca udostępnia możliwość obejrzenia on-line spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem.
 2. Użytkownik ma możliwość korzystania z treści cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę po opłaceniu dostępu na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować i nie zapisywać udostępnionych treści w jakikolwiek sposób i jakąkolwiek techniką, a także nie rozpowszechniać ich i nie udostępniać jakimkolwiek osobom.
 4. Niektóre z treści cyfrowych prezentowanych przez Usługodawcę przeznaczone są dla osób powyżej określonego wieku, w szczególności wyłącznie dla osób pełnoletnich, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed zakupem biletu na dany spektakl.
§4. Konto Użytkownika
 1. Warunkiem skorzystania z treści oferowanych w Serwisie jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dokonanie zakupu biletu poprzez opcję „kup bilet” i wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Zakup biletu skutkuje utworzeniem konta użytkownika. Na adres mailowy użytkownika wskazany przy zakupie zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie założenia konta wraz z danymi do logowania.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, w szczególności w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas rejestracji Konta w Serwisie oraz nie udostępniania otrzymanych danych logowania innym podmiotom. Przesłanie danych logowania innemu Użytkownikowi (innej osobie) w celu uzyskania dostępu do Konta, skutkować może zablokowaniem Konta przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony hasła i loginu przed dostępem osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić swoje dane logowania do strony internetowej, jeśli ma uzasadnione przypuszczenie, że jego adres e-mail i hasło zostały ujawnione lub mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
 7. Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych oraz chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń, połączeń internetowych o parametrach opisanych w §6 Regulaminu.
 9. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności Cookies, którą znajdziesz TUTAJ.
 10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
§5. Dostarczanie Treści cyfrowych
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie Treści cyfrowych, stanowią ofertę zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę będą dostępne w czasie rzeczywistym. Użytkownik zostanie poinformowany o dokładnym terminie (data i godzina) w momencie zakupu Treści cyfrowych.
 3. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w trakcie trwania sprzedaży Treści cyfrowych.
 4. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na dostarczanie Treści cyfrowych poprzez wybranie przycisku „Kup bilet”. Każdorazowo przed przyjęciem oferty Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie dostarczenia Treści cyfrowych, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o dostarczanie Treści cyfrowych.
 5. Następnie Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 6. Użytkownik dokonuje płatności kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Obsługiwane karty płatnicze:
 7. Visa
 8. Visa Electron
 9. MasterCard
 10. MasterCard Electronic
 11. Maestro
 12. Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
 13. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 6 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika przy użyciu poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi przy użyciu poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
§6. Niezbędne wymagania techniczne
 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnych technicznie komputerów PC podłączonych do sieci Internet, spełniających wymagania techniczne określone poniżej:
Minimalne parametry połączenia Internetowego:
 • Połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps (zalecane 10 Mbps). W przypadku filmów VR 360 minimum 10Mbps
 • Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści,
 • Korzystanie ze strony www.witkacy.tv,
Minimalne parametry komputera PC:
 • procesor min. 1,6GHz,
 • pamięć RAM min. 1GB,
 • system operacyjny:
 • Microsoft Windows w wersji Windows 7 lub nowszej,
 • Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy),
 • karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji dekodowania wideo;
Minimalne parametry przeglądarki internetowej:
 • włączona obsługa plików “cookies”;
 • włączona obsługa Java Script,
 • Mozilla Firefox 49+
 • Google Chrome 35+
 • Opera 38+
 • Internet Explorer 11+ (dla Windows 7 wymagana wtyczka Silverlight)
 • Microsoft Edge
 1. Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.);
 2. Usługa może być niedostępna po przez połączenia VPN, zablokowane porty w sieci z której dostarczane jest połączenie internetowe (np. sieci firmowe)
Informacja o wymaganiach technicznych dotyczących Rzeźni 360
 • Aby oglądać filmy 360°, potrzebujesz najnowszej wersji przeglądarki Chrome, Opera, Firefox lub Microsoft Edge. Na urządzeniach mobilnych musisz korzystać z najnowszej wersji aplikacji YouTube lub korzystać dedykowanych zestawów nagłownych typu Gear VR, HTC Vive, Oculus Rift, Daydream View, Lenovo Mirage Solo, PlayStation VR, Oculus Go, Oculus Go Przykłady zastosowania TUTAJ
§7. Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z realizacją umowy zawartej z Usługodawcą. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 2. Reklamacje w związku z realizacją umowy mogą być składane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi treści cyfrowej.
 3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w sposób, w jaki Użytkownik złożył reklamację.
§8. Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi treści cyfrowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy – pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z ofertą udostępnioną w Serwisie Internetowym Usługodawcy.
§9. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest S2 Studio s.c. Grzegorz Staszek Wojciech Sadowski, ul. Nowy Świat 23, 32-020 Wieliczka, Nip: 6832064611, Regon: 121425480.
 2. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 4. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych znajduje się TUTAJ
 5. Przy płatności poprzez system Przelewy24, dane osobowe Użytkownika są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane innym podmiotom, które współdziałają z Usługodawcą w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowej realizacji usługi objętej niniejszym Regulaminem.
§10. Rozwiązanie umowy
 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
§11. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2020 r.