Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

SERWISU WITKACY.TV

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności sporządzona została w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego witkacy.tv, zwanego dalej Serwisem Internetowym, jako uzupełnienie Regulaminu Spektakli On-line.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 pkt. 1 GDPR).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.
 4. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w serwisie internetowym witkacy.tv zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: GDPR).

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest S2 Studio s.c. Grzegorz Staszek Wojciech Sadowski, ul. Nowy Świat 23, 32-020 Wieliczka, Nip: 6832064611, Regon: 121425480, z którym Użytkownik może skontaktować się na adres e-mail:  biuro@witkacy.tv
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W Serwisie Internetowym zbierane są następujące dane osobowe:

 1. DANE KONTA – warunkiem założenia Konta przez Użytkownika jest podanie informacji identyfikujących Użytkownika, to jest jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
 • OBSŁUGA KLIENTA – w razie kontaktu Użytkownika z Administratorem za pomocą poczty elektornicznej, Administrator może gromadzić (przechowywać, analizować) dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia jego żądania i dostarczenia informacji zwrotnej. Administrator jest nadto uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych na jego bieżącym koncie. Administrator może również pozyskiwać i przechowywać inne dane osobowe dotyczące komunikacji z Użytkownikiem, takie jak wszystkie żądania, prośby Użytkownika skierowane do obsługi klienta lub dostarczone przez Administratora informacje zwrotne.
 • DANE GROMADZONE PRZEZ STRONĘ WWW – Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych umożliwiających korzystanie z serwisu internetowego witkacy.tv takich jak: adres IP, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego i jego interfejs, różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT), oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.

§ 3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika dla następujących celów:

 1. Umożliwienie pełnego korzystania z serwisu internetowego witkacy.tv, świadczenie usług dla Użytkowników, w tym tworzenie i zarządzanie kontami Użytkowników, rozwiązywanie problemów technicznych i dostęp do różnych funkcji;
 2. Komunikacja z Użytkownikiem, w tym kwestie dostępu do usług oraz obsługi klienta;
 3. Działania badawcze i analityczne w celu poprawy jakości świadczonych usług;
 4. Zgodność usług z umową z Użytkownikiem, w tym zapobieganie oszustwom i nadużyciom.

Administrator może przechowywać informacje, które zbiera i otrzymuje za pośrednictwem Strony internetowej, o ile są niezbędne dla wyżej wymienionych celów biznesowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych w poszczególnych celach są następujące:

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR).
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych ((art. 6 ust. 1 lit. f GDPR), w tym dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, pomiary statystyczne.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR), m.in. obowiązki rachunkowe i podatkowe.
 4. Przetwarzanie na podstawie zgody Osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).

§ 4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów marketingowych i sprawozdawczych.

W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy dane będą przetwarzane do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia (do czasu posiadania konta).

W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy, a po jej rozwiązaniu nie dłużej niż przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów lub z przepisów prawa (przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, dochodzenia roszczeń).

Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies, są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym Użytkownik je usunie.

§ 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Administrator może udostępniać dane następującym podmiotom:

 1. Podmioty trzecie świadczące usługi – Administrator może wykorzystywać dostawców usług stron trzecich w celu zapewnienia pewnych elementów swoich usług. Dostawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników na własne cele. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie następuje wyłącznie na polecenie Administratora w ściśle określonym celu, zgodnie z jego instrukcją;
 2. Podmioty świadczący usługi marketingowe – Administrator może udostępniać pewne informacje anonimowe (dane, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników) dostawcom usług stron trzecich, zaufanym partnerom lub upoważnionym naukowcom, w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług Strony internetowej lub serwisowania lub przyczynić się do badań, mogących przynieść dobre korzyści społeczne.
 3. Organy administracyjne, ścigania, nadzorcze i inne – Administrator zastrzega sobie prawo do wymiany informacji z osobami indywidualnymi i organami publicznymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w następujących celach:
 4. ochrona przed oszustwami i nadużyciami;
 5. dochodzenia w sprawie domniemanych naruszeń prawa lub innych rzekomych naruszeń Umowy z Użytkownikiem.

Kontrolujący może podać dane osobowe użytkowników na żądanie właściwych organów, pod warunkiem że takie wnioski zostaną złożone zgodnie z wymogami prawnymi.

Zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności, Administrator zobowiązuje się nie udostępniać i nie sprzedawać żadnych danych osobowych Użytkownika.

W przypadku, gdy firma Administratora lub jej część zostanie sprzedawana lub zreorganizowana, a Administrator przekaże wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa nowemu właścicielowi, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane nabywcy w celu zapewnienia ciągłości obsługi serwisu internetowego witkacy.tv.

W przypadku wyżej opisanego transferu danych osobowych poinformowanie Użytkownika o transferze jego danych osobowych pozostaje w gestii Administratora.

§ 6. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWCYH

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Użytkownikowi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych ( art. 15 GDPR);
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 GDPR);
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 GDPR);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 GDPR);
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 GDPR);
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 GDPR);
 7. prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa (art. 22 GDPR);
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Właściwość organu nadzorczego wynika z państwa członkowskiego stanowiącego miejsce zwykłego pobytu osoby wnoszącej skargę, jej miejsca pracy lub też miejsca popełnienia domniemanego naruszenia) (art. 77 GDPR)

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie witkacy.tv, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik, którego dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług, może skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: biuro@witkacy.tv

§ 7. CIASTECZKA I IDENTYFIKATORY MOBILNE

W ramach działania strony internetowej, Administrator może gromadzić pewne informacje przy użyciu takich technologii jak ciasteczka, piksele i lokalne przechowywanie (w przeglądarce lub urządzeniu przenośnym).

Ciasteczka – to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje bezpośrednio na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Cookies nie uruchamiają aplikacji i nie mogą przenosić wirusów.

Piksele – to małe obrazy cyfrowe, elementy kodów na stronach internetowych, które pozwalają innemu serwerowi mierzyć oglądalność strony internetowej i są często używane w połączeniu z ciasteczkami. Kod śledzi czy i kiedy (i na jakiej stronie) piksel jest pobierany w celu wskazania, że ​​Użytkownik komunikuje się ze stroną lub częścią Strony internetowej.

Administrator może zezwolić stronom trzecim, takim jak dostawcy usług promocyjnych i / lub analitycznych, na gromadzenie informacji bezpośrednio na stronie internetowej wykorzystując te technologie. Dane, gromadzone, chronione są zgodnie z polityką prywatności takich stron trzecich.

Administrator wykorzystuje swoje informacje, w tym dane osobowe zebrane przy użyciu ciasteczek, do następujących celów:

 1. Używanie Stron internetowych – Administrator  używa informacji zebranych przez ciasteczka by Internauci mogli korzystać z Serwisu witkacy.tv.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez Użytkownika.

 • Analiza informacji dotyczących korzystania z naszych usług -Administrator używa informacji zebranych przez ciasteczka do analizy korzystania z Serwisu witkacy.tv i przygotowania raportów o jego używaniu. Administrator śledzi także ruchy Użytkownika w serwisie w celu poprawy jakość świadczonych usług.
 • Reklama ukierunkowana – Administrator wykorzystuje informacje z ciasteczek do oferowania reklamy ukierunkowanej.

Administrator może zgodnie z prawem używać ciasteczek do swoich celów biznesowych.

W razie konieczności, Administrator wystąpi do Użytkownika o wyrażenie zgody do umieszczenia ciasteczek w tym celu, która może zostać wycofać w dowolnym czasie. Ponadto, Użytkownik w każdym czasie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach reklamowych.

 • Badania rynku – Administrator wykorzystuje informacje zebrane przez ciasteczka do badań marketingowych (takich jak analiza segmentacji lub trendów rynkowych, preferencji i zachowań, badań produktów lub usług, skuteczności marketingu czy reklamy) lub rozwijania produktów (np. analiza charakterystyki segmentu rynku lub grupy klientów czy skuteczności naszej strony w celu ich poprawy).

Administrator może zgodnie z prawem używać ciasteczek do tych celów.

Internauta może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Należy mieć jednak na uwadze,  że jeśli dojdzie do zablokowania albo odrzucenia cookies, niektóre z Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

§ 8. BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie informacje gromadzone przez Administratora są chronione, w rozsądnych granicach, za pomocą środków technicznych i procedur bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub wykorzystaniu danych. Dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń.

Do ochrony danych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych podczas przesyłu danych oraz przed możliwością pozyskania przez osoby trzecie, wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie. Są one na bieżąco modyfikowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Spółki zależne, partnerzy i dostawcy usług stron trzecich zobowiązują się wykorzystywać otrzymane od Administratora informacje zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa oraz niniejszą Polityką Ochrony Prywatności. 

§ 9. ZMIANA POSTANOWIEŃ

Administrator w razie konieczności, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. W takim przypadku §11 ust. 4 Regulaminu Spektakli On-line stosuje się odpowiednio.

§ 13 DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw dotyczących zakresu Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem za adresu e-mail: biuro@witkacy.tv